Over Jeugdparticipatie

Wat is Jeugdparticipatie?
Officieel wordt hiermee bedoeld dat kinderen en jongeren een actieve, (mede)bepalende rol spelen in hun eigen leefomgeving. Bij whoZnext bedoelen we dan natuurlijk de sportomgeving: opzet, organisatie en uitvoering van activiteiten binnen de buurt, het onderwijs en de sportvereniging.

Jeugdparticipatie is erg moeilijk te realiseren. Het zijn tenslotte toch de volwassenen die het moeten doen. Heeft zo’n project dan wel zin?
Allereerst zijn er in Nederland veel projecten die het tegendeel bewijzen. Projecten waarbij jongeren nadrukkelijk invloed hebben en veel voor elkaar krijgen. Natuurlijk kun je ze niet aan hun lot overlaten en zal er enige begeleiding nodig blijven. Daarom richten we ons in het project ook nadrukkelijk op beide groepen. Uit een NIPO-onderzoek uit 1999 kwam naar voren dat jongeren het wel degelijk belangrijk vinden mee te beslissen over het sportaanbod en ook bereid zijn zich hiervoor in te spannen. Ze vinden het leuk om sportactiviteiten te organiseren of sportvoorzieningen voor hun eigen buurt te regelen. Als belangrijkste reden waarom zij daar niet aan toe komen werd in dat onderzoek vooral genoemd dat ze nooit ergens voor gevraagd worden of dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. De basisvoorwaarden voor jeugdparticipatie in de sport zijn dus al aanwezig.

Over whoZnext

Waar komt de naam whoZnext vandaan?
WhoZnext betekent: wie volgt. Er zijn al heel veel jongeren actief in de sport. Niet alleen om zelf te sporten of bewegen, maar ook als trainer, bestuurder, organisator of scheidsrechter. Met deze projectnaam worden ook andere jongeren uitgedaagd dit goede voorbeeld te volgen en actief te worden in een whoZnext-team. Ook zijn er gemeenten, sportverenigingen en scholen die het goede voorbeeld hebben gegeven en steeds jeugdvriendelijker worden. Ook daar moeten er meer van komen. Oftewel: whoZnext?

Waarom hecht whoZnext zoveel waarde aan Jeugdparticipatie?
WhoZnext heeft als doel dat jongeren blijven sporten en bewegen, maar ook dat zij hierin actief betrokken worden. De gedachte is namelijk dat als jongeren zelf meer invloed hebben op het sportaanbod, dit aanbod veel meer op de jeugd gericht is waardoor men niet zo snel zal afhaken. Bovendien is jeugdparticipatie in de sport van groot maatschappelijk belang, omdat het de aansluiting van het sportaanbod op de wensen en behoeften van jongeren (zowel de organisatie als de cultuur wordt beïnvloed als jongeren daarin een actieve rol vervullen) verbetert. Maar ook versterkt het de binding met sportorganisaties en voorkomt het ‘afhaken’ van jongeren. Het bevordert verder de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren, draagt bij aan het opdoen van uiteenlopende leerervaringen (kennis en vaardigheden) en vergroot de mogelijkheden tot zinvolle vrijetijdsbesteding.

Hoe ziet een whoZnext-traject eruit?
Jongeren kunnen zelf een whoZnext-team te vormen. Zie hiervoor ook de stappen onder ‘Jongeren’. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst wordt verteld wat het project precies inhoud. Nog voordat deze bijeenkomst plaatsvindt, is het noodzakelijk dat er een begeleider en activiteitengeld geregeld wordt. Beide factoren zijn essentieel gebleken voor het slagen van whoZnext. Na de eerste bijeenkomst wordt het team getraind, zodat ze goed voorbereid worden op hun taak. Vervolgens gaan de teams allerlei (promotie)activiteiten organiseren.

Welke ondersteuning biedt whoZnext?
In elke provincie zijn provinciale sportraden actief die ondersteuning bieden bij de opzet van het project in de gemeente. Daarnaast is er een aantal producten ontwikkeld die bruikbaar zijn voor de whoZnext-teams, jongeren in het algemeen en/of volwassenen die werken met jongeren. Er zijn diverse hulpmiddelen verschenen, zoals een draaiboek voor het instellen van een jeugdraad en een Quickscan waarmee eenvoudig een goed jeugdplan gemaakt kan worden. Zie hiervoor ook ‘(Promotie)producten’.

Wie zijn jullie sponsors/wie betaalt dit project?
WhoZnext is gestart als een project van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en werd gefinancierd met subsidie van het ministeries VWS. Overal in het land zijn whoZnext teams ontstaan. Deze teams werden en worden financieel ondersteund door de provincie, gemeenten, sportbond, sportverenigingen, scholen, welzijnswerk of organisatie buitenschoolse opvang. De hoogte van het budget verschilt per team.

Wanneer zijn jullie tevreden over het resultaat van het project?
We stimuleren elk whoZnext-team om een aantal vervolginitiatieven op gang te brengen. We zijn tevreden als er steeds meer school-sportcommissies bestaan (met echte bevoegdheden en een eigen budget om dingen te doen), als in wijken meer oog is voor de sportbehoefte van jongeren op straat, als in verenigingen meer jeugdraden met een echte invloed op de verenigingsorganisatie en de verenigingscultuur bestaan. In die zin zijn de projectdoelen heel concreet (en kwantitatief) te formuleren. Maar altijd blijft de vraag: whoznext?!

X
X