Laatste nieuws

Nieuwe SPIN-publicatie over de inclusie van vluchtelingen

Deze publicatie omvat vier verschillende sportprojecten uit Nederland, Oostenrijk, Italië en Finland, gericht op gemarginaliseerde groepen met hoge toegangsbeperkingen tot sport. Huis voor Beweging participeert in het SPIN netwerk en droeg met het project Wereldmeiden MDT bij aan het onderzoek. De empirische studie is gebaseerd op kwalitatieve interviews met projectleiders en sportinstructeurs van de geselecteerde projecten. Het beschrijft de praktische knelpunten waarmee zij tijdens de uitvoering van het project werden geconfronteerd en de creatieve oplossingen die hiervoor werden gevonden.
De nieuwe SPIN Good Practice Guide draagt bij aan evidence-based kennis over effectieve aanpakken voor het bevorderen van sociale inclusie, door de praktische leerervaringen van vier good practices te onderzoeken en beschrijven. De publicatie is geschreven door Kayra Hohmann van SPIN-onderzoekspartner Camino.

Europese good practices
De vier gekozen voorbeelden hanteren allemaal een unieke benadering om de inclusie van hun doelgroep te bevorderen en volgen ofwel een specifieke strategie die expliciet op vluchtelingen is gericht, ofwel een holistische benadering om vluchtelingen samen met andere deelnemers van dezelfde overkoepelende groep te integreren.
Wereldmeiden van Huis voor Beweging is een maatjesproject voor meiden met een verblijfstatus en Nederlandse meisjes, die samen verschillende sporten proberen. Het doel is om de sociale uitwisseling tussen hen te versterken en daarmee o.a. bij te dragen aan kennis over elkaars culturen en integratie van de nieuwkomers in de Nederlandse samenleving.
Het Massari Swimming Pool-project van UISP in Turijn is een wekelijks zwemaanbod voor alleen vrouwen voor vluchtelingen, migranten en Italiaanse vrouwen. Het probeert vrouwelijke asielzoekers en vluchtelingen in contact te brengen met andere Italiaanse en migrantenvrouwen door hen een veiligere ruimte te bieden om te sporten en te socializen.
Het programma Fit4Life (Monaliiku Finland) bevordert het fysieke en emotionele welzijn van vrouwelijke migranten en vluchtelingen uit landen met een overwegend moslimmeerderheid door middel van fitnessoefeningen en educatieve aanbiedingen.
Hoewel deze drie casussen zich op verschillende vrouwelijke doelgroepen richten, is de vierde casus uit Oostenrijk gericht op mensen met beperkingen van verschillende geslachten, achtergronden en leeftijden. Aangezien er zeer weinig aanbod is voor mensen met een beperking en bijna onbestaande voor migranten en vluchtelingen, spreekt DAHEIMKICKER mensen met een beperking als een hele groep aan en probeert hun deelname aan sport te ondersteunen.
Door het uitwerken van de centrale praktische punten en geleerde lessen die de projecten in de loop van de tijd hebben verworven, probeert de gids informatie te geven over het oplossen van praktische problemen die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van integratieve sportprojecten voor vluchtelingen en asielzoekers.

Achtergrond
De publicatie is ontwikkeld in het kader van het project “Sportinclusie van vluchtelingen in Europa” (SPIN Refugees). Het SPIN Refugees-project liep van januari 2020 tot december 2022 en werd medegefinancierd door de Europese Commissie 2019 – Sport als instrument voor de integratie en sociale inclusie van vluchtelingen. Het project is geïnitieerd door het Sport Inclusion Network (SPIN) en uitgevoerd door transnationale samenwerking tussen negen Europese partnerorganisaties.

De gedrukte versie van het rapport kan worden besteld door contact op te nemen met: belabed@vic.org
Download: Sport and Refugees: Learning Lessons and Practical Takeaways from Four European Cases of Good Practice (.pdf)

X
X