Laatste nieuws

Huis voor Beweging werkt met COA aan ‘Bewegen naar de toekomst’

Het doel van ‘Bewegen naar de toekomst’ is het fysiek en emotioneel welbevinden van bewoners te vergroten door sport en beweging. Een bewoner die zich beter voelt, neemt meer regie over zijn eigen leven, ontwikkelt zichzelf en werkt actief aan de toekomst. Het is Huis voor Beweging natuurlijk op het lijf geschreven om hiervoor de content te ontwikkelen en de COA-medewerkers te trainen.

De meerwaarde van sport en bewegen
Sport- en beweegactiviteiten dragen bij aan een zinvolle dagbesteding van bewoners van COA-opvanglocaties. Zij bieden mooie kansen om verschillende positieve effecten voor de doelgroep te bereiken. Zo kan het de lichamelijke en mentale gezondheid (gezonde leefstijl) verbeteren, een isolement doorbreken, participatie en sociale contacten bevorderen, het kan een laag zelfbeeld en een negatieve beeldvorming wegnemen en het biedt structuur en daarmee richting aan leefstijl en dagbesteding. Door sporten en bewegen worden mensen weer energiek en krijgen meer motivatie om aan andere activiteiten deel te nemen. Zij kunnen een stap zetten op de participatieladder; van 1. Geïsoleerd naar 2. Sociale contacten buitenshuis of 3. Deelname aan georganiseerde activiteiten.  Sport en beweegactiviteiten helpen bovendien bij taalverwerving, door in de praktijk met taal te oefenen. Actievere bewoners voelen zich gezonder en gelukkiger. Zij denken meer na over hun toekomst en nemen meer de regie over hun eigen leven.

Bewegingscoaches COA
Het beleid van COA is erop gericht om bewoners van opvanglocaties te (re)activeren, met het doel hun gezondheid en welzijn te verbeteren zodat zij meedoen in brede zin. De locatiemedewerkers van het COA hebben de taak om proactief met de bewoners aan de slag te gaan. Dit doen zij op verschillende manieren; bijvoorbeeld door sport en beweging, maar ook door het toeleiden naar het doen van (vrijwilligers)werk of het volgen van taallessen. Het AMIF project ‘Bewegen naar de toekomst’ beoogt dat sport en beweging structureel onderdeel worden van de opvang en begeleiding binnen het COA. De training #Meedoen, die Huis voor Beweging voor het COA heeft ontwikkeld, helpt medewerkers om bewoners op passende wijze te ondersteunen in het proces naar een actieve leefstijl.

40 trainingen
Huis voor Beweging heeft inmiddels 40 onlinetrainingen #Meedoen verzorgd voor locatiemedewerkers van het COA. Deze trainingen focussen op de meerwaarde van sport en bewegen voor medewerkers en bewoners van de opvanglocaties en volgen de fases van gedragsverandering (Prochaska & Di Clemente, 1982). Voor alle fases van het Transtheoretisch model (TTM) ontwikkelde Huis voor Beweging activerende werkvormen, die de professionals kunnen inzetten in gesprekken en activiteiten met de bewoners. De deelnemers gaven mooie feedback op de training.

“Erg leuke en actieve workshop #Meedoen. Nieuwe inzichten gekregen om samen met bewoners te gaan bewegen. Mooie materialen, motivatiekaartjes, sportkaarten en andere activerende werkvormen. Zin om aan de slag te gaan!” (locatiemedewerker COA) 

Activerende werkvormen
Huis voor Beweging heeft verschillende activerende werkvormen ontwikkeld waaronder:

15 motivatiekaartjes in 6 verschillende talen die inzicht geven in wat bewoners belangrijk vinden als het gaat om sport en bewegen. Ze leveren mooie gesprekken op vanuit het perspectief van de bewoner zelf. Professionals komen er zo makkelijker erachter wat de bewoners drijft, hen motiveert en wat ze belangrijk vinden.

22 kleurrijke sportkaarten. De sportkaarten helpen de bewoners bij het maken van een sportkeuze. De sportkaarten kunnen op veel verschillende manieren worden ingezet en het helpt medewerkers bij het realiseren van een aanbod dat aansluit bij de wensen van de deelnemers.

 

Drie sets met prikkelende vragenkaartjes over de thema’s kennismaken, sport&bewegen en over een gezonde leefstijl. Deze kaartensets helpen om op een ontspannen manier kennis te maken of een leefstijlthema te introduceren en te bespreken. Ze sluiten goed aan bij de methodiek van de 6-domeinengesprekken van het COA.

 

“De training is theoretisch gezien goed onderbouwd en wordt mooi gekoppeld aan de praktijk van locatiemedewerkers. De flexibele instelling van Huis van Beweging gecombineerd met deskundigheid op sport en beweeggebied en uitstekende trainerskwaliteiten maken deze training mede tot een succes!” (Carolien Sloof, AMIF Projectcoordinator Bewegen naar de toekomst COA)

Een prachtige video; hoop voor de toekomst
Het COA ontwikkelde een prachtige video ter promotie van het project en de training. Deze video maakt voelbaar dat in beweging komen en kennismaking met je kracht, hoop geeft voor de toekomst. De video is beschikbaar in diverse talen en geschikt om te gebruiken voor mensen die net in Nederland wonen of hier tijdelijk verblijven.

Meer informatie over deze aanpak
Wil je meer inhoudelijke informatie over de aanpak van Huis voor Beweging en onze werkwijze neem dan contact met ons op.
info@huisvoorbeweging.nl Willie Westerhof | Monique Hampsink

X
X