Laatste nieuws

De interventie Beweegkriebels is erkend als Goed Onderbouwd!

Erkende_interventie-groen+URLEindelijk is het zover….. We zijn blij! Onze interventie Beweegkriebels is Goed Onderbouwd! Dit betekent dat Beweegkriebels is beoordeeld en erkend volgens de landelijke systematiek die gehanteerd wordt bij het beoordelen van leefstijlinterventies. Dit traject is zowel inhoudelijk als procedureel gebaseerd op de systematiek van het Centrum Gezond Leven van het RIVM (CGL).

Er bestaan veel verschillende leefstijlinterventies in Nederland en het is lang niet altijd duidelijk welke kwaliteit en effecten ze leveren. Door interventies te beoordelen wordt het kaf van het koren gescheiden en wordt de kwaliteit en effectiviteit van interventies zichtbaar gemaakt. De erkenning biedt inzicht in ‘wat werkt’.

Binnen de sport- en beweegsector wordt grote waarde gehecht aan kwaliteit. Veel sport- en beweeginterventies nemen deel aan het traject Effectief Actief, dat door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen wordt gecoördineerd. Sport- en beweeginterventies worden binnen Effectief Actief ondersteund in hun aanvraag binnen het erkenningstraject. Zo komt er een steviger fundament onder bestaande aanpakken en wordt het totale aanbod van sport- en beweeginterventies inhoudelijk gevoed en verbeterd. Meer informatie over Effectief Actief, plus de actuele lijst met erkende interventies, vindt u op www.effectiefactief.nl

Het erkenningstraject waarbinnen Beweegkriebels is beoordeeld, bestaat uit verschillende niveaus van effectiviteit: Goed beschreven, Goed onderbouwd en Effectief. Een erkende interventie heeft minimaal het niveau Goed beschreven.

Het eerste niveau van erkenning is ‘Goed beschreven’. Een interventie met deze erkenning is beoordeeld door een panel van verschillende professionals uit de praktijk of afkomstig van kennisinstituten. Deze praktijkcommissie beoordeelt een ingevuld werkblad met een uitgebreide beschrijving van de interventie. Er wordt vooral gekeken naar de beschrijving van doel, doelgroep, aanpak en randvoorwaarden. Is alles helder omschreven? Zijn doelen en werkwijze concreet geformuleerd? Erkende interventies zijn verplicht een handleiding te hebben (indien van toepassing) en hebben een procesevaluatie uitgevoerd.

Het volgende niveau binnen het erkenningstraject is ‘Goed onderbouwd’. Beweegkriebels is Goed Onderbouwd. Een interventie is goed onderbouwd als deze naast goed beschreven, ook theoretisch onderbouwd is. Dit houdt in dat aannemelijk is gemaakt dat met die interventie het gestelde doel kan worden bereikt. Deze onderbouwing vindt plaats op basis van theorie en wordt beoordeeld door de onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies. Deze commissie bestaat uit ervaren deskundigen en onderzoekers uit wetenschap, beleid en praktijk.

Het laatste niveau binnen het erkenningstraject is ‘Effectief’. Binnen dit niveau moet de effectiviteit van de interventie worden aangetoond met in ieder geval Nederlands onderzoek. Er wordt een oordeel gegeven over de bewijskracht van de effectiviteit van een interventie. Ook deze erkenning wordt verleend door de onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies.

Binnen alle drie niveaus worden ook de uitvoeringsaspecten beoordeeld, zoals de kwaliteit van de handleiding, de kosten, de kwaliteitsbewaking en randvoorwaarden voor implementatie. De sterke en zwakke punten van de uitvoering staan beschreven bij het eindoordeel over de kwaliteit en effectiviteit van de interventiebeschrijving in de interventiedatabase. Het is geen apart erkenningsniveau omdat uitvoerbaarheid een vereiste is voor alle interventies in het erkenningstraject.

Meer informatie over het erkenningstraject en de verschillende niveaus vindt u op de website van CGL: http://www.loketgezondleven.nl/interventies/kwaliteit-van-interventies/

X
X