Voor en door kinderen
In navolging op het succesvolle whoZnext, voor jongeren tussen 14 en 18 jaar, ontwikkelde het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen whoZnext-junior. Het essentiële verschil met whoZnext is dat de nadruk in deze variant op jongere kinderen ligt, namelijk in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Evenals whoZnext heeft Huis voor Beweging deze interventie overgenomen.

Het doel
Het doel van whoZnext-junior is om kinderen meer plezier te laten beleven aan sport en bewegen door ze er actief bij te betrekken. Het is voor en door kinderen, daarom sluit deze methodiek zo goed aan op de behoefte van leeftijdgenoten. Het zelf bedenken en organiseren van sport- en beweegactiviteiten vinden kinderen geweldig. Volwassenen betrekken de kinderen actief bij hun plannen en zo ontstaat er een breder en vraaggerichter sportaanbod. Ook krijgen de kinderen concrete voorbeelden en tips over de vele mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het sport- en beweegaanbod.

Jeugdparticipatie
Jeugdparticipatie in de sport blijkt maatschappelijk van groot belang. Het sportaanbod sluit beter aan op de wensen en behoeften van kinderen, het versterkt de binding met sportorganisaties en voorkomt het ‘afhaken’ van kinderen en jongeren. Ook bevordert het de maatschappelijke betrokkenheid waardoor kinderen veel uiteenlopende leerervaringen (kennis en vaardigheden) opdoen en vergroot het hun mogelijkheden tot zinvolle vrijetijdsbesteding.

X
X